fbpx

Dronowe innowacje w ratownictwie okiem młodych naukowców

Konferencja nt. dronów w ratownictwie

Jakie badania z użyciem systemów bezzałogowych prowadzą młodzi strażacy? Co na temat bezzałogowych statków powietrznych sądzą początkujący innowatorzy, liderzy bezpieczeństwa? W jaki sposób używają dronów? – na te i inne pytania odpowiedzi udzielili prelegenci międzynarodowej konferencji naukowej „Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie”, która odbyła się w dniach 5 – 8 grudnia 2022 r. z inicjatywy  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (partnera DroneTech World Meeting) i Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie.

W dniach 5 – 8 grudnia 2022 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie”. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Głowna Służby Pożarniczej wraz z Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia we Lwowie. Konferencja mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych” (Nr Umowy DNK/SP/545240/2022). Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Pan dr hab. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki oraz Pan gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Patronat medialny objął “Przegląd Pożarniczy”.

Młodzi naukowcy i “Doskonała Nauka”

Celem konferencji była popularyzacja i promowanie najnowszych wyników badań, prac i projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez młodych naukowców (zarówno doktorantów, jak i studentów), a także osiągnięć kół naukowych i mobilności akademickiej młodych adeptów nauki, na początkowych etapach kariery. Dodatkowym celem było także wspieranie współpracy między środowiskami młodych specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i pomocy humanitarnej.

W ciągu czterech dni konferencji, która odbywała się w ośrodku konferencyjnym w Jachrance, Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uczestnicy wygłaszali interesujące prelekcje oraz brali udział w licznych warsztatach. Dzięki transmisjom on-line treści wystąpień docierały do szerokiego grona słuchaczy tak w Polsce, jak i w Ukrainie.

Konferencję uroczyście otworzyli: nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni – Rektor – Komendant SGSP oraz  płk. prof. dr hab. Roman Ratushnyy – Wicerektor LSUS. Oprócz nich wykłady inauguracyjne wygłosili: st. bryg. dr inż. Robert Piec i kpt. inż. Mateusz Banaś z SGSP oraz dr Sławomir Janas z Centrum Metrologii Badań i Certyfikacji RADWAG.

Drugiego dnia w ośrodku konferencyjnym swoje dokonania naukowo-badawcze prezentowali studenci z sekcji i kół naukowych działających przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz delegaci z Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie. Poruszono wiele kwestii innowacyjnych i strategicznych rozwiązań stosowanych w ratownictwie. Wysoki poziom i szeroki zakres poruszanych tematów prowadził do ożywionych dyskusji. Na koniec uczestnicy wzięli również udział w warsztatach “Techniki pomiarów masy w badaniach laboratoryjnych” organizowanych przez : dr Sławomira Janasa z Centrum Metrologii Badań i Certyfikacji RADWAG oraz „Na straży kreatywności! Czyli jak stworzyć innowację w PSP” organizowanych przez: st. kpt. dr Monikę Wojakowską, mgr Aleksandrę Woźniak i dr Radosława Fellnera. Tego dnia w konferencji uczestniczył również Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki Pan Bartosz Rybak.

Warsztaty dronowe

Trzeci dzień konferencji odbywał się w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Uczestnicy wzięli udział w czterech scenariuszach warsztatowych. Podczas pierwszego z nich pt. „Taktyka działań podczas zdarzeń awaryjnych z udziałem LNG” zaproszeni goście mogli zaobserwować jak może wyglądać potencjalne zdarzenie awaryjne z udziałem LNG z cysterny służącej do przewozu cieczy kriogenicznych. W ramach tej części warsztatów zrealizowano również pokaz działań gaśniczych autobusu z instalacją paliwową CNG.

Drugi scenariusz „Ratownictwo techniczne” polegał na wykonaniu dostępu dla poszkodowanego uwięzionego w pojeździe przy założeniach, że poszkodowany wymaga pilnej ewakuacji z pojazdu, gdyż jego życie jest bezpośrednio zagrożone (dostęp dla życia) oraz gdy stan poszkodowanego jest stabilny lecz nie powinien być pogorszony przez działania samych ratowników (dostęp dla zdrowia).

Podczas warsztatów pt.: „Użycie systemów bezzałogowych statków powietrznych w działaniach ratowniczych” zaprezentowano możliwości termowizji i programu Radiometric Data Toolset RDT, które automatyzuje proces analizy dużej ilości zdjęć termowizyjnych pozyskanych z bezzałogowego statku powietrznego. Dzięki temu narzędziu można wykrywać na termogramach tzw. hot-spoty, które mogą sugerować obecność poszukiwanej osoby.

W ramach ostatniego scenariusza „Użycie mierników wielogazowych” zaprezentowano najnowsze rozwiązania w zakresie detekcji gazów i telemetrii, przedstawiono zalety i wady urządzeń pomiarowych oraz zasady wykonywania pomiarów stężeń substancji niebezpiecznych.

Ostatniego dnia konferencji swoje najnowsze wyniki badań, prac i projektów naukowo-badawczych zaprezentowali doktoranci ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przygotowujący swoje rozprawy doktorskie w Dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie oraz w Dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Uroczystego podsumowania i zamknięcia konferencji dokonała Pani Prorektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni.

W konferencji uczestniczyło 125 osób w formie stacjonarnej oraz 1752 osób w formule online za pośrednictwem platformy YouTube. Materiały filmowe z wygłaszanych referatów dostępne są na kanale YouTube Szkoły Głównej Służby Pożarniczej:

Konferencja cieszyła się dużym uznaniem co tylko motywuje organizatorów do dalszej pracy nad kolejnymi wydarzeniami o podobnej tematyce.

Warto odnotować, że wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych o czym świadczą nie tylko statystyki odsłon, ale także komentarze i opinie wyrażane przez użytkowników i udostępnia oraz wzmianki o wydarzeniu, m. in.:

Banner konferencji w ramach programu

Sprawrdź politykę prywatności TUTAJ